Požičovňa inventáru

Agentúra ivi, s.r.o. poskytuje klientom účinné služby - krátkodobý / dlhodobý prenájom:

 • tanierov
 • príborov
 • pohárov
 • obrusov
 • podnosov
 • chafingov
 • párty stolov
 • stoly skladacie
 • stoličky skladacie
 • a mnoho ďalšieho

 

Sme Vám k dispozícii, radi poradíme, informujte sa mailom alebo telefonicky.

Individuálny a kvalitný pristup ku klientovi, rovnako, ako komplexné služby, sú samozrejmosťou. 

Agentura ivi, s.r.o. urobí maximum pre spokojnosť svojich kientov. 

Staňte sa našimi stálymi zákazníkmi a získate výhodné zľavy od našej spoločnosti.

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Podpísaním súhlasu s poskytnutím a spracovaním uvedených osobných údajov potvrdzujete,

že Vám boli v zmysle a v rozsahu článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorými sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane

osobných údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“) prevádzkovateľom poskytnuté informácie o

spracúvaní osobných údajov, že ste boli poučený o právach a povinnostiach dotknutej osoby

a   s ú h l a s í t e   so spracúvaním a poskytovaním osobných údajov prevádzkovateľom:

AGERNTURA  ivi,  s.r.o. so sídlom na adrese Žehrianska 14, 851 07 Bratislava,

IČO: 45292981 (ďalej len „prevádzkovateľ“), na účel: spracovanie a poskytovanie svojich

údajov, najmä na spracovanie v súvislosti s činnosťou požičovne inventáru /

objednávka  inventúru a fakturácia inventáru/ na dobu 3 mesiacov.  Po tejto dobe budú

osobné údaje zlikvidované.

Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním

 e-mailu, na e-mailovú adresu agentiraivi@gmail.com.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v Nariadení GDPR právo požadovať od

prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich

opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti

spracúvaniu.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka

 je v rozpore s Nariadením GDPR môže podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail:

statny.dozor@pdp.gov.sk.

 Dotknutá osoba potvrdzuje, že osobné údaje poskytla dobrovoľne,  bez nátlaku,  že sú pravdivé

a  súhlasí s ich využitím k vymedzenému účelu.

1. Požičanie inventáru

1. Požičanie inventáru

Pripravujete spoločenskú, propagačnú alebo kultúrrnu akciu?

Spoločnosť Agentura ivi, s.r.o. Vám požičia kompletný servis tanierov, príborov, podnosov, pohárov, obrusov, chafingov, párty stolov a iných doplnkov nevyhnutných pre:

 • Firemné akcie
 • Workshopy
 • Školenia
 • Rauty
 • Večierky
 • Svadby
 • Rodinné oslavy
 • Iné

Náš presonál vie vybaviť aj rýchly servis na linke 0948 708 122.

Potešte svojich najbližších, pripravte im v pohodlí vášho domova párty s našim inventárom.

Doba požičania je do 48 hodín od prevzatia, ak nie je dohodnuté inak.

Ak by Vám čokoľvek chýbalo čo nie je v našej ponuke, vieme to promptne zabezpečiť.

Potrebný inventár z našej ponuky si môžete objednať z Vašej kancelárie alebo z pohodlia domova prostredníctvom elektronickej objednávky na našej stránke v objednávkovom liste priamo jeho vyplnením alebo telefonicky na čísle 0948 708 122.

2 . Umývanie inventáru

2 . Umývanie inventáru

Inventár je pripravený k zapožičaniu čistý, balený v prepravkách, pripravený na okamžité použitie.

Naším cieľom je poskytnúť kompletný servis a tým možnosť využitia služby umytia inventáru po akcii.

Od našich klientov vyžadujeme jeho navrátenie v rovnakom stave, ak nie je dohodnuté inak (textílie klient vracia použité).

 

3. Doprava inventáru

3. Doprava inventáru

Spoločnosť Agentura ivi, s.r.o.,  ktorej cieľom je poskytnúť klientom servis na najvyššej úrovni

Vám zabezpečí na  požiadanie dopravu požičaného inventáru v požadovanom termíne.

4. Podmienky prenájmu

4. Podmienky prenájmu

Zapožičaný inventár je zákazník povinný vrátiť neznečistený v dobrom stave, textílie sa vrátia použité.

V prípade poškodenia / obrusy voskom alebo prepálené / straty alebo zničenia sa odberateľ zaväzuje uhradiť v plnej výške cenu vyčíslenú prenajímateľom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo v prípade nevrátenia zapožičaného inventáru účtovať pokutu v zmysle všeobecných platných podmienok obchodného zákonníka.

Prenájom inventáru pre firmy, spoločnosti či fyzické osoby

 • predloženie výpisu z OR
 • osoba ktorá preberá inventár predloží osobné doklady OP, VP

 

Náš reštauračný inventár